Thương em nỏ biết mần răng
Mười đêm ra đứng trông trăng cả mười[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]