Thương em nỏ biết mần răng
Mười đêm ra đứng trông trăng cả mười


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)