Thương em một nỗi thật thà
Ðêm nằm thì cởi váy ra gối đầu


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009