Thương em chẳng quản xa gần
Cầu không tay vịn cũng lần mà sang


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)