Thương em anh để trong lòng,
Việc quan anh cứ phép công anh làm.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969