Thương con cho roi cho vọt, ghét con cho ngọt cho bùi


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004