Thương cha thương mẹ có khi,
Thương em lúc đứng, lúc đi, lúc ngồi.
Thương cha thương mẹ có hồi,
Thương em lúc đứng, lúc ngồi cũng thương.


Khảo dị:
Thương cha thương mẹ có hồi,
Thương anh như đọi nước sôi đổ đầy.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004