Thương chồng phải luỵ cùng chồng
Đắng cay phải chịu, mặn nồng phải cam


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)