Thương chồng nên phải lầm than
Xưa nay ai bắt việc quan đàn bà


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]