Thương chồng nên phải lầm than
Xưa nay ai bắt việc quan đàn bà


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004