Thương anh dầu dãi nắng mưa,
Hết khơi ruộng thấp, cày bừa ruộng cao.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975