Thương anh chẳng biết để đâu,
Để vào khúc gỗ hai đầu sơn son.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975