Thương anh chẳng biết để đâu,
Để quán quán đổ, để cầu cầu xiêu.


Nguồn: Phan Hách, Ca dao trữ tình Việt Nam, NXB Hải Phòng, 2006