Thương anh bụng sát tận da,
Anh thì không biết tưởng là đói cơm.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)