Thương ai thương cả đường đi,
Ghét ai ghét cả tông ty, họ hàng.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)