Thương ai em nói khi đầu,
Để cho thầy mẹ ăn trầu một nơi.
Ăn trầu người ta như chim mắc nhợ,
Uống rượu người ta như cá mắc câu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004