Thương ai bằng nỗi thương con,
Nhớ ai bằng nỗi gái son nhớ chồng.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004