Thương nhớ hơn ngàn mây ấp núi...
Hơn thuyền ru bóng giữa dòng sông.
Em ơi, núi lở sông bồi hết,
Chỉ có tình anh, em biết không?