Ba vạn sáu ngàn ngày dễ mấy,
Kiếp làm người cho đủ thú ăn chơi;
Rượu quỳnh tương năm bẩy chén đầy vơi,
Thơ tình cảnh một vài câu ngẫm nghĩ.
Lúc nhàn hạ tựa ngồi án kỷ,
Ngụ tính tình phiếm trúc dây tơ;
Đoạn thảnh thơi bày thức cuộc cờ,
Dùng ý trí con xe cùng nước mã;
Bài ăn chực trên tay năm bảy lá,
Nảy thập hồng bạch đĩnh bốn năm thông.
Việc khâm chù dưới trướng lộng năm cung,
Trạc mười chín đôi mươi năm bảy ả;
Vừa thích chí lưng lưng cho thoả,
Dẫu cùng thông phó mặc khách hồng quần.
Nhất tâm di dưỡng tứ thì xuân!


Bài được sao lục trong một tập hát nói cổ, các bài không đề tên tác giả.

Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 133, tháng 9-1928