Thôi thôi từ tạ biển vàng,
Cá lui về sông vịnh, chim ngược ngàn kiếm đôi.


Nguồn: Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009