Thôi thôi từ tạ bạn vàng,
Cá lui về sông Nguyệt Đức, chim ngược ngàn non Tây.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002