Thôi thôi đừng nói mà buồn,
Cá lui về biển, chim ngược nguồn kiếm đôi.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004