Thói thường gần mực thì đen,
Anh em bạn hữu phải nên chọn người.
Những người lêu lổng, chơi bời,
Cùng là lười biếng ta thời tránh xa.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)