Thói đời hay chuộng bề ngoài,
Nào ai, ai đã biết ai hơn nào.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)