Thóc đâu mà nộp cho Tây,
Nó ăn cho béo, nó đầy đoạ ta.
Hỡi này các bạn nông gia!
Bảo nhau đừng nộp thóc ta cho thù.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)