Thò tay mà ngắt ngọn ngò,
Thương em đứt ruột, giả đò ngó lơ.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975