Thèm trầu mà chẳng dám xin,
Thương em mà chẳng dám nhìn mặt em.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)