Thân tiên lúc túng cũng liều,
Huống chi thân cú quản điều tanh hôi.


Nguồn: Hoàng Trọng Thược, Thi ca châm biếm và trào lộng Việt Nam, Nhà sách Khai Trí, Sài Gòn, 1969