Thân em như trái bần trôi,
Gió dập sóng dồi biết tấp vào đâu.


Nguồn: SGK Ngữ văn 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2005