Thân em như tấm lụa điêu,
Phất phơ giữa chợ nhiều điều đáng thương!


Khảo dị:
Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
Nguồn:
1. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt (tập III), NXB Văn hoá - Thông tin, 1995
2. Vũ Ngọc Phan, Tục ngữ, ca dao, dân ca Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 1978