Thân em như tấm lụa điêu,
Phất phơ giữa chợ nhiều điều đáng thương!


Khảo dị:
Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai?
[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]