Thân em như tấm lụa đào,
Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai.
Em vin cành trúc, em tựa cành mai,
Đông đào tây liễu, biết ai bạn cùng!


Khảo dị:
Thân em như tấm lụa đào,
Còn nguyên hay đã vuông nào cho ai?
Thân em như tấm lụa đào,
Còn nguyên hay vuông nào cho ai?
Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975