Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thể loại khác
Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/03/2015 23:12, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 14/09/2019 13:15

Thân em như tấm lụa đào,
Dám đâu xé lẻ vuông nào cho ai.
Em vin cành trúc, em tựa cành mai,
Đông đào tây liễu, biết ai bạn cùng!


Khảo dị:
Thân em như tấm lụa đào,
Còn nguyên hay đã xé vuông nào cho ai?
Thân em như tấm lụa đào,
Còn nguyên hay xé vuông nào cho ai?
Thân em như tấm lụa đào,
Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975