Thân em như lọn nhang trầm,
Có cha không mẹ muôn phần cậy anh.