Thân em như cái sập vàng,
Chúng anh như manh chiếu rách giữa đàng bỏ quên.
Lạy trời cho cả gió lên,
Cho manh chiếu rách trải trên sập vàng.


Khảo dị:
Anh như tán tía tán vàng,
Em như mảnh chiếu rách bà hàng bỏ quên.
Lạy trời cho cả nước lên,
Cho manh chiếu rách lên trên tàn vàng.
Anh như tán tía tán vàng,
Em như mảnh chiếu rách bà hàng bỏ quên.
Lạy trời cho cả gió lên,
Cho manh chiếu rách bay lên tàn vàng.
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001