Thân em như cá lội tranh mồi,
Em tìm nơi sông lớn, vịnh bồi ẩn thân.
- Anh đây như thể lão chài,
Vực sâu anh thả lưới, bãi lài anh buông câu.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004