Thân em làm tốt làm lành,
Lấy chồng làm lẽ như giành thủng trôn.


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004