Tháp Mười đẹp nhất bông sen,
Việt Nam đẹp nhất có tên Cụ Hồ.


Nguồn: SGK Văn học 7, NXB Giáo dục, 2000