Tháng tư cơm gói ra Hòn
Muốn ăn trứng nhạn phải lòn hang Mai


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)