Tháng tám nắng rám trái bòng,
Bồ không hạt thóc, trông mong từng ngày.
Vui sao tháng tám ngày nay:
Thóc chiêm vừa vợi đã đầy Nam Ninh.
Bén mầu luống cải lên xanh,
Ngô thơm mùi nắng để dành riêng hai.
Mới ra mẻ gạch lò ngoài,
Nhà ai cuối xóm đã tươi mái hồng.
Đầm trong sen hái vừa xong,
Đầy sân hợp tác sen hong nắng vàng.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002