Tháng giêng là tháng ăn chơi,
Anh ra nằm bãi hòn Khơi một mình.


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)