Tháng giêng là gió hây hây,
Tháng hai gió mát, trăng bay vào đền.
Tháng ba gió đưa nước lên,
Tháng tư gió đánh cho mềm ngọn cây.
Tháng năm là tiết gió tây,
Tháng sáu gió mát cấy cày tính sao.
Tháng bảy gió lọt song đào,
Tháng tám là tháng tạt vào hôm mai.
Tháng chín là tháng gió ngoài,
Tháng mười là tháng heo may rải đồng.
Tháng một gió về mùa đông,
Tháng chạp gió lạnh gió lùng, chàng ơi.
Mười hai tháng gió tôi đã hoạ rồi,
Mưa đâu, chàng hoạ một bài cùng nghe!


Tham khảo: Đặng Anh Tú, Đồng dao Việt Nam, NXB Văn hoá thông tin, 2009