Thái Đô làm kẹo mạch nha,
Kẻ Vòng làm cốm để mà tiến vua.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002