Thà rằng chẳng biết cho đừng,
Biết ra dan díu nửa chừng lại thôi.
Con sông bên lở bên bồi,
Một con cá lội mấy người buông câu!


Khảo dị:
Thà rằng chẳng biết cho đừng,
Biết ra dan díu nửa chừng lại thôi.
Sự đời nghĩ cũng nực cười,
Một con cá lội mấy người buông câu!
Nguồn:
1. Kiều Văn, Tình yêu trong ca dao - tục ngữ - dân ca, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2009
2. Dương Quảng Hàm, Việt Nam thi văn hợp tuyển, Bộ Quốc gia Giáo dục xuất bản, Hà Nội, 1951
3. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)