Thà rằng biệt tịch chi đồ,
Càng trông thấy cảnh, thầy chùa càng thương.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970