Tay tiên chuốc chén rượu đào,
Đổ đi thì tiếc uống vào thì say.
Tay bưng chén muối, đĩa vừng,
Gừng cay muối mặn, xin đừng quên nhau.