Tay lao, chân dậm, mắt đưa,
Còn đâu nghĩ tới đường tơ hỡi mình.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002