Tay cầm nhành dứa, luỵ ứa đôi hàng,
Thuở xuân xanh không gặp, để hoa tàn gặp em.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975