Tay cầm mấy mớ rau non,
Nhớ công hợp tác chăm nom mấy lần.
Dù em chả lấy chồng gần,
Mẹ cha vẫn sẵn canh cần xã cho.


Nguồn: Giang Quân, Thăng Long Hà Nội trong ca dao ngạn ngữ (in lần thứ 2), NXB Hà Nội, 2002