Tay cầm dao mác nắm nan,
Lên chùa Tiên Tích mà đan cái lờ.
Bây giờ được cá quên lờ,
Được người thì chẳng đợi chờ đến ai.[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]