Tay cầm cây viết liếc xem,
Thấy ai đi đó tưởng tình nương vội mừng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975