Tay cầm cái kéo cây kim,
Vai mang hàng lụa đi tìm thợ may.
Tìm anh bảy tám hôm nay,
Mượn may cái áo, mượn may cái quần.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975