Tay cầm cành bứa, lệ ứa hàng hàng,
Thủa xuân xanh sao không gặp, để lúc hoa tàn mới gặp nhau?


Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)