Tay bưng chậu cúc năm bông,
Chờ anh chẳng đặng nên trồng xuống đây.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975